Są wolniejsi!

Co to za strona?

Przestań myśleć o bieganiu

Zacznij biegać

Kim jesteśmy

Bieganie to klucz

który otwiera drogę
do lepszego życia

Przyłącz się do nas

Twoje nogi wcale się nie poddają

Robi to twój umysł

Nowości

Płacz na treningu

Śmiej się po wygranej walce

Szybki kontakt

Nieważne jak wolno robisz postępy

I tak jesteś dalej niż ci,
którzy siedzą w domu

Od nowa

Mławska „10”

 Rezerwacja zakończona
 
0
Kategoria
Na wyjeździe
Termin
2019-10-13 12:00
Miejsce
Mława

Mławska „10” REGULAMIN  POMIAR ELEKTRONICZNY
 ATEST TRASY 1.CEL IMPREZY:
 Popularyzacja, promocja sportu i zdrowia, a także zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu.
Promocja biegania jako najprostszej formy ruchu. 
Zachęcenie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia mieszkańców powiatu Mławskiego. 
Integracja środowiska sportowego i instytucji z terenu powiatu Mławskiego.

2. ORGANIZATOR: 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie 
Klub Pływacki Płetwal Mława

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:  Bieg odbędzie się w niedzielę 13 października 2019 r. w godzinach 12:00 - 16:00; 
Linia startu i mety znajdować się będzie na stadionie Miejskim w Mławie znajdującym się przy ul. Kopernika 38 
Oficjalne otwarcie imprezy o godzinie 11:50 
Bieg na 10 km oraz Bieg towarzyszący na 5 km wystartują o godzinie 12:00 (trasa biegu atestowana)

4. TRASA I DYSTANS BIEGU: 
Trasa biegu: dystans 10 km (dwie pętle po 5 km) – zróżnicowana konfiguracja trasy według załączonej mapki 
Limit czasu ukończenia Biegów: 10 km – 1 h 30 minut 5 km – 50 minut 
Profesjonalny, automatyczny pomiar czasu wykonywany przy wykorzystaniu chipa mocowanego do buta, zwrotnego na mecie 

5. WARUNKI UCZESTNICTWA:
Impreza ma charakter otwarty
Uczestnikiem biegu może być osoba nieletnia jeśli posiada zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. 
Warunkiem uczestnictwa w biegu jest:
a) Wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.superczas.pl/mlawska10 lub w Biurze Zawodów w dniu imprezy. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie ul. Kopernika 38 Tel. 23 655 15 71 www.mosir.mlawa.pl
b) przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożenie własnoręcznego podpisu pod oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu;
c) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, w tym w oświadczeniu o stanie zdrowia pozwalającym mu na udział w Biegu „Mławska 10”, Biegu na 5 km, oraz zgody na zamieszczenie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, płci i roku urodzenia w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej. wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo dokonanie zgłoszenia na zasadach zgodnych z regulaminem; poddanie się weryfikacji w Biurze Zawodów. 
Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów podczas odbioru nr. startowego. Uczestnik biegu musi posiadać podczas weryfikacji dokument tożsamości (dowód osobisty, legitymacja szkolna itp.). Pakiety startowe dla uczestników (numer startowy, koszulka, żele, gadżety) będą wydawane w dniu zawodów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mławie, ul. Kopernika 38, w godzinach od 9:00 do 11:30 (tel. 602179874). Przy odbiorze pakietu startowego należy okazać potwierdzenie wniesienia opłaty startowej.  Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać Regulaminu „Mławskiej 10”.  Uczestnicy zawodów mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych zawodników.

6. ZGŁOSZENIA/OPŁATA STARTOWA: 
Zgłoszenia Uczestników biegu przyjmowane są online za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.superczas.pl/mlawska10 do czwartku 10.10.2019 r. do godziny 23:59. 
Opłata startowa przeznaczona jest na częściowe pokrycie kosztów organizacyjnych biegu i nie jest równoznaczna z zakupem pakietu startowego. 
Opłata startowa przy dokonaniu rejestracji elektronicznie i uiszczeniu należności przelewem do dnia 10.10.2019 r. jest równa 50,00 zł za Bieg na 10 km oraz 30,00 zł na Bieg 5 km. 
Wpłaty należy dokonać na konto organizatora: Klub Pływacki Płetwal Mława 09 2030 0045 1110 0000 0134 6400 w tytule przelewu proszę podać: IMIĘ I NAZWISKO z dopiskiem „Mławska 10 oraz dystans” 
W przypadku uiszczenia opłaty startowej po 10.10.2019 r. lub w Biurze Zawodów w dniu 13.10.2019 r., jej wysokość wynosi 70,00 zł, oraz za bieg na 5 km 40,00 zł  Organizator zapewnia 150 pakietów startowych w biegu na 10 km oraz 50 pakietów startowych na biegu na 5 km. 
Lista startowa oraz potwierdzenie dokonania opłaty startowej będą zamieszczane i aktualizowane na stronie www.superczas.pl/mlawska10 W przypadku braku potwierdzenia wpłaty na liście startowej, zamieszczonej na stronie wymienionej powyżej, prosimy o zabranie i okazanie dowodu wpłaty w dniu weryfikacji.  Numer startowy zostanie przydzielony zawodnikowi przy weryfikacji.  Opłata startowa nie podlega zwrotowi, z wyjątkiem przypadku nie odbycia się Biegu na 10 km i Biegu towarzyszącego na 5 km z przyczyn leżących po stronie Organizatora. 

7. KLASYFIKACJE:  Podczas biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje uczestników:  Klasyfikacja OPEN kobiet i mężczyzn w Biegu 10 i 5 km – trzy pierwsze miejsca (czas brutto).  Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn w Biegu na 10 km – trzy pierwsze miejsca (czas brutto): Kobiety Mężczyźni K10 18-19 lat (2001 – 2000) K20 20-29 lat (1999 – 90) M10 18-19 lat (2001 – 2000) M20 20-29 lat (1999 – 90) K30 30-39 lat (1989 – 80) M30 30-39 lat (1989 – 80) K40 40-49 lat (1979 – 70) M40 40-49 lat (1979 – 70) K50 50 + lat (1969 i starsi) M50 50-59 lat (1969 – 60) M60 60 + (1959 i starsi) 8. NAGRODY: Dystans 10 km:  klasyfikacji OPEN kobiet i mężczyzn za miejsca I – III – puchary oraz nagrody pieniężne: 1 miejsce – 500 zł; 2 miejsce 300 zł; 3 miejsce 200 zł.  Nagrody w kategorii OPEN i w kategoriach wiekowych się „nie dublują”.  150 Uczestników otrzyma pamiątkowe medale. Dystans 5 km:  klasyfikacji OPEN kobiet i mężczyzn za miejsca I – III – puchary oraz nagrody rzeczowe.  50 Uczestników otrzyma pamiątkowe medale.

9. PUNKTY ODŻYWIANIA I MEDYCZNE:  Punkt odżywiania będzie na 5 km trasy (start – meta)  Na trasie biegu będzie rozmieszczonych dwóch ratowników medycznych.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem uczestnika w czasie biegu, wymaga osobistej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.  Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas biegu starcie, mecie oraz trasie biegu.  Na trasie biegu ruch na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych będzie zabezpieczony przez służby porządkowe organizatora i sterowany przez Policję.  Kolumnę biegową będzie prowadziła i zamykała Policja.  Trasa biegu będzie zabezpieczona przez oznakowane służby.  Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.  Organizator zapewnia szatnie – przebieralnie oraz szatnie depozytowe na starcie i mecie biegu.  Organizator zapewnia toalety na starcie i mecie biegu.  Każdy uczestnik otrzyma numer startowy, który musi być przypięty z przodu na piersiach.  Chip, który zgodnie z Regulaminem musi być przymocowany do buta w trakcie biegu, musi zostać zwrócony po zakończeniu biegu, co jest warunkiem klasyfikowania uczestnika biegu.  Protesty dotyczące wyników biegu można wnieść wyłącznie na piśmie do Biura Zawodów w ciągu godziny po zakończeniu biegu, po wpłaceniu kaucji w wysokości 200,00 zł. W przypadku skargi nieuzasadnionej kaucja nie podlega zwrotowi i będzie przekazana na cele charytatywne.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestników w wyniku uczestnictwa w biegu oraz zwolniony jest z obowiązku naprawy takich szkód.

11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
1) Dane osobowe Uczestników Mławskiej „10” 2019 będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, tj. Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 2) Przetwarzanie danych, o którym mowa w punkcie powyżej obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy drużyny
3) Administratorem danych osobowych Uczestników jest Stowarzyszenie Warmiński Klub Rowerowy FAN z siedzibą w Olsztynie przy ul. Morskiej 43, nr rejestru KRS: 0000223605; REGON: 511321906 NIP: 739-31-85-536, właściciel serwisu Superczas.pl - Sportowy Pomiar Czasu 4) Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia biegu, w szczególności w celach związanych z wykonaniem umowy udziału w biegu (tj. przygotowanie pakietu startowego, opracowanie wyników, wydanie nagród, itp.), publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników biegu (obejmuje także publikację imienia i nazwiska, roku urodzenia, drużyny Uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje -w każdy sposób), wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru oraz rozliczenia nagrody, przesyłania informacji organizacyjnych (email / SMS) o biegu, obsługi zgłoszeń i korespondencji, które kierowane są do Organizatora oraz innych czynności związanych z promocją i przeprowadzeniem biegu
5) Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w biegu oraz do realizacji wskazanych wyżej celów, a także uwzględnienia Uczestników w klasyfikacji zawodów
6) Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu.
7) Dane osobowe Uczestników będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych
8) Uczestnik biegu wyraża dobrowolną zgodę na udostępnienie danych osobowych Partnerowi Technicznemu Organizatora odpowiedzialnemu za wykonywanie usług związanych z rejestracją Uczestników biegu, elektronicznym pomiarem czasu oraz generowaniem wyników biegu
9) Uczestnik biegu wyraża dobrowolną zgodę na udostępnienie danych osobowych Partnerowi Organizatora odpowiedzialnemu za wykonywanie usług fotograficznych
10) Uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na udostępnienie danych osobowych Sponsorom oraz Partnerom Organizatora dla celów promocyjnych i marketingowych
11) Zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych biegu i Organizatora (komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe, strona internetowa itp.). Uczestnictwo w biegu jest związane ze zgodą na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku Uczestnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udzieleniem Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez przez Organizatora, udostępniania Sponsorom oraz Partnerom biegu w celu ich promocji w kontekście udziału w biegu, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach o biegu, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych
12) Każdy Uczestnik biegu ma prawo do wniesienia żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia. Ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Jednakże wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie skutkowało zerwaniem umowy udziału w biegu. Kontakt w sprawach powyższych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
13) Skargę na sposób przetwarzania danych osobowych można wnieść do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
12. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM: 
09:00 Otwarcie Biura Zawodów na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie, ul. Kopernika 38;  9:00 – 11:30 weryfikacja zawodników;  11:50 – oficjalne otwarcie zawodów;  12:00 – start do „Mławskiej 10” oraz bieg towarzyszący 5 km. kobiet i mężczyzn;  13:30 – wyłonienie zwycięzców w klasyfikacji generalnej, w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn;  14:00 – dekoracja zawodników biegu  14:30 – zakończenie Sędzia Główny Organizator Mapa biegu (jedna pętla 5 km):

 
 

Terminy

  • 2019-10-13 12:00

Wspierane przez iCagenda

Przyłącz się!Biegaj razem z nami dla zdrowia i przyjemności