TUT Trójmiejski Ultra Track

 Rezerwacja zakończona
 
0
Kategoria
Na wyjeździe
Termin
2019-02-16 07:00
Miejsce
Gdynia

REGULAMIN

TRÓJMIESKI ULTRA TRACK 2019 

1. Organizatorzy:

Trójmiejski Ultra Track (TUT) jest imprezą sportową organizowaną przez Klub Ultra Trójmiasto we współpracy z najbliższymi przyjaciółmi ze środowiska biegowego. 

2. Cele:

·         popularyzacja biegania

·         popularyzacja Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

·         promocja atrakcyjnych terenów Trójmiasta

·         integracja środowiska biegaczy

3. Termin i miejsce zawodów:

Zawody odbędą się 16 LUTEGO 2019r:

TRÓJMIEJSKI ULTRA TRACK (68km) start o godzinie 7:00. Start znajdować się będzie w ok. dworca Gdynia Główna ul. Tatrzańska (koło nr 23), natomiast meta przy ul. Jana Kiepury w Gdańsku.

SZYBKA CZTERDZIESTKA (40km) start o godzinie 10:00. Start znajdować się będzie na końcu ulicy Aleksandra Orłowskiego meta przy ul. Jana Kiepury w Gdańsku.

GRUBA PIĘTNASTKA (15km) start o godzinie 11:30. Start znajdować się będzie na końcu ulicy Aleksandra Orłowskiego meta przy ul. Jana Kiepury w Gdańsku.

Organizator biegu zastrzega sobie prawo do nieznacznej korekty trasy i dystansu biegu. 

BIURO ZAWODÓW – 15 lutego 2019 w godzinach 13:00-20:00

SKLEP BIEGACZA C.H. Manhattan, Aleja Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk 

4. Trasa:

Bieg główny TUT będzie rozgrywany na dystansie: ok. 68 km. Większość trasy biegu będzie prowadziła turystycznymi szlakami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego z niewielkimi odcinkami po drogach asfaltowych lub poza szlakiem (po leśnych ścieżkach). Trasa będzie wyznaczona w terenie szlakami turystycznymi oraz dodatkowymi oznaczeniami organizatora.  

Biegi towarzyszące SZYBKA CZTERDZIESTKA oraz GRUBA PIĘTNASTKA będzie rozgrywany na dystansie: ok 40km i 15 km. Większość trasy będzie prowadziła turystycznymi szlakami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Trasa będzie wyznaczona w terenie szlakami turystycznymi oraz dodatkowymi oznaczeniami organizatora.  

Szczegóły znakowania trasy podane będą w komunikacie technicznym.  

5.Zasady uczestnictwa:

Udział w zawodach może wziąć każda pełnoletnia osoba, która: zgłosi się do biegu poprzez formularz zgłoszeniowy, uiści opłatę startową oraz podpisze własnoręcznie oświadczenie o starcie w biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).

Organizator informuje, że dane osobowe Uczestnika przy zgłoszeniu zapisu przy użyciu formularza na stronie niniejszego regulaminu są przekazywane przez Uczestnika bezpośrednio podmiotowi organizującemu formularz do zapisów i pomiar czasu (wszelkie dane tego podmiotu jak i polityka wykorzystania danych osobowych dostępne są na stronie https://www.protimer.pl/) Dane, po zakończeniu rejestracji elektronicznej, zostaną przekazane Organizatorowi na podstawie zawartej pomiędzy podmiotem organizującym zapisy a Organizatorem umowy o powierzenie danych osobowych.

Organizator wykorzysta przekazane mu dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zakresem udzielonej przez Uczestnika zgody, wyłącznie do celów związanych z realizacją Biegu, w szczególności w zakresie zapisów (publikacja danych na liście startowej publicznie dostępnej), przygotowania pakietów startowych, podania wyników (w tym na stronie Biegu, stronie podmiotu organizującemu formularz do zapisów, mediach społecznościowych, wywieszonych publicznie w strefie mety, stronach o tematyce biegowej/sportowej, stronach i profilach w mediach społecznościowych partnerów i sponsorów Biegu), informacji dotyczących biegu podawanych na portalach społecznościowych, innych celach bezpośrednio związanych z organizacją i promocją Biegu, wyłonienia zwycięzców, przyznania i wydania nagród.

Ponadto przy wydawaniu pakietów startowych Uczestnik otrzyma od Organizatora szczegółową informację o przetwarzaniu jego danych osobowych, (przy czym dane te będą wykorzystane wyłącznie w celach przewidzianych w niniejszym Regulaminie) oraz wyrazi zgodę na przetwarzanie tych danych (w zakresie przewidzianym niniejszym Regulaminem) przez Organizatora, przy czym wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora pozwala na zorganizowanie uczestnictwa Uczestnika w Biegu, w tym klasyfikacji, zatem brak zgody uniemożliwi Uczestnikowi wzięcie udziału w Biegu. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora w następujących celach: przygotowania, realizacji Biegu i zapewnienia udziału w nim Uczestnika, w tym wszystkich czynności przygotowawczych, takich jak przygotowanie pakietów startowych, a następnie ogłoszenia wyników zawodów i informowania o przebiegu Biegu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako RODO), wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Organizatora - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zawodów, w zakresie przygotowania, udziału Uczestnika w Biegu, ogłoszenia wyników, informowania o przebiegu Biegu - przez okres niezbędny do realizacji tych czynności, a w przypadku informowania o przebiegu, również po realizacji Biegu, przez okres, w którym Organizator będzie organizował kolejne edycje Biegu, w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze - przez okres niezbędny do wypełniania tych obowiązków przez Organizatora, w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być podmioty współpracujące z Organizatorem przy organizacji Biegu. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. do państw z siedzibą spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Uczestnik ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych Uczestnika odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, to Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją. Uczestnik prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją niepodania tych danych Organizatorowi bądź podmiotowi organizującemu zapisy, będzie brak możliwości przygotowania i zapewnienia uczestnictwa w Biegu dla danego Uczestnika. Organizator nie będzie podejmować decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałoby wobec Uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób znacząco na Uczestnika wpływało. Każdy Uczestnik dokonując zapisu na Bieg wyraża zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku, w szczególności wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz klubu sportowego, w tym w relacjach z Biegu zamieszczonych w mediach, a także w reklamach, materiałach promocyjnych Organizatora, partnerów, patronów medialnych i sponsorów – w tym na stronach www i w mediach społecznościowych.

6. Pomiar czasu i punkty kontrolne:

Podstawą klasyfikacji w zawodach jest elektroniczny pomiar czasu wykonany za pomocą otrzymanego w biurze zawodów chipa. Na punktach kontrolnych oraz mecie biegu będą znajdować się maty kontrolne, które odnotują pojawienie się zawodnika. Na trasie biegu będą znajdowały się punkty kontrolne. Aby zostać sklasyfikowanym uczestnik musi zostać odnotowany na wszystkich punktach kontrolnych. Trasa biegu przewiduje stałe punkty kontrolne oraz lotne, które nie będą znane dla zawodników. 

7. Numery startowe:

Przez czas trwania wyścigu, uczestnicy muszą biec z odsłoniętym numerem startowym tak, aby był widoczny dla sędziego.  

8. Punkty odżywcze:

Na trasie biegu, będą ustawione punkty odżywcze oraz punkt nawadniania.  

Dystans 65km
Punkt 1: 22km,

Punkt 2: 45km (Spacerowa),

Punkt 3: 58km (Rybakówka),

Meta: 65km

Dystans 40km
Punkt 1: 8km,

Punkt 2: 18,5km (punkt 2 TUT Spacerowa),

Punkt 3: 30km (punkt 3 TUT Rybakówka),

Meta: 40km

Dystans 15+km
Punkt 1: 8km (punkt 3 TUT Rybakówka)

Meta: 17km 

Na punktach odżywczych będą drożdżówki z Piekarnia Cukiernia Andrzej Szydłowski. Będą też banany, rodzynki, cola, woda,  izotonik oraz herbata

Na mecie będziecie mogli zjeść dodatkowo coś ciepłego

Więcej informacji w komunikacie startowym 

9. Limit:

Wyznaczone zostaną limity czasowe na cały bieg oraz odcinki. Przekroczenie ustalonego czasu, będzie skutkować dyskwalifikacją uczestnika.

Dystans 65km.

Limit czasu na cały bieg wynosi 11h.          

Punkt 1: 22km - 3:30h

Punkt 2: 42km - 7:00h

Punkt 3: 55km - 8:30h

Meta : 65k - 11:00h

 

Dystans 40km.

Limit czasu na cały bieg wynosi 8h.            

Punkt 1: 8km – 1:20h

Punkt 2: 18,5km - 3:30h

Punkt 3: 30km - 5:30h

Meta : 40k - 8:00h

 

Dystans 15+km.

Punkt 1: 8km - 1:20h

Limit czasu na cały bieg wynosi 4h.  

10. Zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez stronę  http://tutrail.pl/ Zgłoszenie internetowe jest ważne po dokonaniu opłaty startowej. Formularz zgłoszeniowy zostaje zamknięty w dniu 10 lutego 2019 lub po wyczerpaniu miejsc.

W przypadku zgłoszenia więcej osób niż przewiduje limit uczestników, pierwszeństwo zgłoszenia ma osoba, która wcześniej opłaciła startowe. Pozostałym zgłoszonym po za limitem zostanie zwrócona opłata. 

W przypadku niezapełnienia limitu uczestników, organizator z własnej woli może otworzyć zgłoszenia z zastrzeżeniem nie gwarantowania pełnego pakietu.

Każdy uczestnik biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów. Uczestnik podczas weryfikacji musi posiadać dokument potwierdzający tożsamość. Organizator wyznacza limit uczestników na TUT 500 osób, Gruba Piętnastka 500 osób, Szybka Czterdziestka 500 osób. 

11. Opłaty:

11.1 Wpisowe za udział w biegu jest zależne od kolejności pełnej rejestracji oraz dystansu:

TUT Zima (dystans 68km)

1-100 – 100PLN

101-300 -130PLN

301-500 -150PLN

 

Szybka 40 (dystans 40km)

1-100 – 80PLN

101-300 -110PLN

301-500 -130PLN

 

Gruba Piętnastka (dystans 15km+)

1-100 – 65PLN

101-300 -80PLN

301-500 -100PLN

 

11.2 Podczas zapisów każdy uczestnik biegu otrzymuje możliwość wykupienia dobrowolnego „zabezpieczenia” w wysokości 15PLN na wypadek rezygnacji.

 

Wykupienie „zabezpieczenia” uprawnia do:

Zwrotu 100% opłaty startowej do dnia 30 listopada 2018

Zwrotu 70% opłaty startowej do dnia 31 grudnia 2018

Możliwość przepisania pakietu na krótszy dystans (bez zwrotu nadpłaty) lub na inna osobę do 30 stycznia 2019

W celu zgłoszenia rezygnacji z biegu prosimy o maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z adresu mailowego podanego przy rejestracji.

 

11.3 Rachunki za bieg wystawiane będą na żądanie, 2 tygodnie po zakończonej imprezie (drogą mailową).

W celu zgłoszenia zapotrzebowania prosimy o maila z tytułem RACHUEK wraz ze wszystkimi danymi na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z adresu mailowego podanego przy rejestracji.

   

12. Klasyfikacje:

W Trójmiejski Ultra Track, Szybka Czterdziestka oraz Gruba Piętnastka zostaną wyróżnione następujące klasyfikacje:

OPEN Mężczyzn

OPEN Kobiet

Mieszkaniec Trójmiasta

Mieszkanka Trójmiasta

 

13Nagrody:

Przewidziane są nagrody rzeczowe lub finansowe w wyżej wymienionych kategoriach. Nagrody dla 3 pierwszych zawodników w kategorii Open Mężczyzn i Open Kobiet oraz 3 pierwszych zawodników w pozostałych kategoriach. Wielkość nagród zależy od hojności sponsorów. Warunkiem odebrania nagrody jest obecność zawodnika na oficjalnym zakończeniu imprezy.

 
 

Terminy

  • 2019-02-16 07:00

Wspierane przez iCagenda