Leśne run Warmia edycja jesień

 Rezerwacja zakończona
 
0
Kategoria
Na wyjeździe
Termin
2019-09-29 10:30
Miejsce
RUŚ (k. Olsztyna) - Plaża przy Łynie

REGULAMIN CYKLU LEŚNE RUN WARMIA 2018


1. Organizator

Qteam.pl

nr tel: 609 936 669

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Termin i miejsce:
● RUŚ (k. Olsztyna) - Plaża przy Łynie
● Terminy:
a) Edycja ”Wiosna”: 10 marca 2019
b) Edycja „Lato”: 25 maja 2019
c) Edycja „Jesień”: 29 września 2019
d) Edycja „Zima”: 14 grudnia 2019


Program:
09:00-10:30 Biuro Zawodów

10:30-10:45 Bieg Dla dzieci

11:00-12:30 Bieg Główny

12:30-13:00 Dekoracja


3. Warunki uczestnictwa:
● w zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który zgłosi się do
biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego oraz wniesie opłatę startową
● Brak przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania biegów terenowych
stwierdzony własnoręcznym podpisem na karcie zgłoszeniowej w biurze
imprezy;
● do Biegu Głównego dopuszczeni będą zawodnicy, którzy ukończyli 18 rok
życia
● Uczestnicy, którzy rocznikowo mają 16 lat, ale faktycznie ich nie ukończyli
mogą brać udział w Biegu Młodzieżowym.
● Istnieje możliwość uczestnictwa osób w wieku poniżej 16 roku życia,
wystarczy dodatkowa informacja dla organizatora
● Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb
wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu
promocji cyklu Leśne Run oraz dokumentowania zawodów.
● w biegu dziecięcym biorą udział tylko i wyłącznie dzieci pod opieką dorosłych


4. Zgłoszenia:
● w biegu dziecięcym biorą udział tylko i wyłącznie dzieci pod opieką dorosłych
● zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną poprzez formularz
zgłoszeniowy na stronie internetowej www.zmierzymyczas.pl/zapisy
● zgłoszenia można również dokonać w dzień zawodów
● wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas
weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
● opłatę w wysokości 20 zł do 2 miesięcy przed/30 zł do 2 tygodni przed/
40 zł do imprezy/50 zł w dniu imprezy należy uiszczać online przez system
zapisów lub na konto organizatora: 54 1090 2024 0000 0001 1469 8496
(Santander) w treści wpisując:
LRW_imię + nazwisko
● opłata za bieg dziecięcy wynosi 50% kwoty wpisowego na bieg główny

5. Trasa i dystans:
● trasa biegu prowadzi po terenach leśnych dookoła Kąpieliska Leśnego
● Dystans biegu:
a) Dorośli
1. 5km (limit czasu 1 godzina)
2. 10km (limit czasu 2 godziny)
b) Dzieci
1. 200m

6. Pomiar czasu i oznakowanie trasy:
● podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą
chipa, którego zawodnik otrzymuje w pakiecie startowym wraz z numerem
● Trasa imprezy oznakowana jest w następujący sposób:
a) od startu do mety strzałkami;
b) na skrzyżowaniach dróg taśmą sygnalizacyjną;

8. Klasyfikacja końcowa:
● warunkiem sklasyfikowania w klasyfikacji końcowej Leśne Run jest
ukończenie co najmniej 3 z 4 edycji;
● w klasyfikacji generalnej po wszystkich edycjach wyróżnione będą kategorie
OPEN.

9. Klasyfikacja indywidualna na każdym biegu:
Kat. K/M 60 - 60+ lat
Kat. K/M 50 - 50-59lat
Kat. K/M 40 - 40-49
Kat. K/M 30 - 30-39lat
Kat. K/M 20 - 16-29lat
Open K, Open M

Klasyfikacja NW tylko Open K, Open M.
Klasyfikacja na najliczniejszą drużynę.


● przynależności do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje rok
urodzenia
● klasyfikacja generalna zostanie utworzona oddzielnie w każdym z trzech
dystansów biegu, tj. 5KM, 10 KM i 5 KM NW klasyfikacji K i M, dla najszybszej
kobiety i mężczyzny (tylko pierwsze miejsca).
● klasyfikacja generalna zostanie utworzona na podstawie punktów zdobytych w
trzech najlepszych biegach danego zawodnika;
● punkty przyznawane będą za miejsca zajęte w poszczególnych biegach
według systemu: 1 miejsce – 1 punkt, 2 miejsce – 2 punkty, ..., 100 miejsce –
100 punktów;
● zwycięzcą zostaje osoba która uzbiera najmniejszą liczbę punktów z trzech
najlepszych startów.
● w przypadku zdobycia przez zawodników takiej samej liczby punktów o
zajętym miejscu decyduje najlepszy uzyskany czas w całym cyklu.

9. Nagrody:
Dyplomy za zwycięstwo w kategoriach wiekowych oraz za pierwsze trzy miejsca w
kategoriach OPEN K I M Nagrody rzeczowe w miarę możliwości sponsorskich

10. Świadczenia w ramach wpisowego:
W ramach opłaty wpisowej uczestnik otrzymuje:
● numer startowy a na jego podstawie możliwość startu w biegu;
● elektroniczny pomiar czasu na oznakowanej trasie (wcześniej wspólna
rozgrzewka);
● możliwość skorzystania z bufetu na mecie biegu w postaci wody oraz posiłku
● pamiątkowy medal (na każdej edycji);
● profesjonalną opiekę medyczną;
● udział w losowaniu nagród po biegu;
● możliwość skorzystania z parkingu, szatni, toalety oraz depozytu;
● więcej wraz z napływem świadczeń sponsorskich.
● opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi;
● koszty uczestnictwa pokrywają zawodnicy;
● koszty organizacji pokrywają organizatorzy;

11. Przepisy bezpieczeństwa
● Wszyscy zawodnicy, widzowie i inne osoby trzecie zobowiązane są do
podporządkowania komunikatom i poleceniom wydawanym przez osoby
upoważnione do tego;
● O zaistnieniu wypadku lub szkody należy zgłaszać niezwłocznie w pierwszej
kolejności personelowi Medycznemu, a następnie Organizatorowi Zawodnicy
jak i osoby trzecie których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych
środków odurzających, będą wypraszani z terenu imprezy;
● Zarówno zawodnicy jak i osoby trzecie, które będą zakłócać porządek i
utrudniać korzystanie z tras biegowych innym zawodnikom, widzom,


organizatorom będą wypraszani z terenu imprezy;
● Chodzenie po trasie przez osoby trzecie jest surowo zabronione.
● Przekraczanie trasy w miejscach do tego nie wyznaczonych jest surowo
zabronione;
● Wszelkie uszkodzenia tras biegowych należy natychmiast zgłaszać do Biura
Imprezy, pracowników technicznych imprezy, bądź bezpośrednio do
Koordynatora imprezy.
● Udział w zawodach jest dobrowolny, wszelkie przejawy przymusu powinny być
zgłaszane do Biura Imprezy lub Koordynatora imprezy;
● Jeżeli uczestnik uważa że start w zawodach jest zbyt niebezpieczny ze
względu na zbyt trudny poziom tras biegowych, wady konstrukcyjne
elementów na trasie, złych warunków atmosferycznych lub innych powinien to
zgłosić w Biurze Imprezy lub Koordynatorowi imprezy;

Zabrania się zawodnikom, widzom i innym osobom trzecim:
● przebudowy tras biegowych i infrastruktury towarzyszącej bez zgody
Koordynatora imprezy;
● słuchania głośnej muzyki;
● palenia tytoniu, rozniecania ognia;
● wnoszenia oraz spożywania alkoholu i innych używek;
● wprowadzania psów;
● gry w piłkę i uprawiania sportów które mogą zagrozić w jakikolwiek stopniu
zawodnikom, widzom bądź organizatorom;
● rzucania wszelkimi przedmiotami;
● wnoszenia przedmiotów na teren imprezy mogących stworzyć zagrożenie dla
zawodników, widzów, organizatorów;
● zaśmiecania terenu imprezy;
● wjazdu na trasę biegu pojazdami bez odrębnego zezwolenia;

12. Postanowienia końcowe:
● We wszystkich spornych sprawach nieuregulowanych tymi przepisami będzie
decydował Koordynator imprezy;
● Niestawienie się na start w wyznaczonym czasie będzie się równało z
dyskwalifikacją;
● Zawodnicy startują z numerami startowymi oraz chipami otrzymanymi od
Organizatora, które należy trwale przymocować na okryciu wierzchnim
(obowiązuje również podczas treningów). W przypadku zagubienia numeru
startowego uczestnik jest zobowiązany do dodatkowej opłaty za wydanie
nowego numeru.
● Zawodnicy nie mogą przeprowadzać treningów po trasie podczas rozgrywania
biegu;
● Podczas biegu należy ściśle trzymać się wyznaczonej trasy;
● Wszelkie skracanie trasy jest równoznaczne z dyskwalifikacją zawodnika;
● W przypadku wypadnięcia z trasy należy rozpocząć dalszy bieg z punktu, z
którego nastąpiło przerwanie wyznaczonej trasy;
● Uczestnicy nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób


niesportowy;
● Uczestnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu;
● Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie imprezy;
● Trasa nie będzie zamknięta dla ruchu pieszego;
● Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
● organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki oraz cenne
rzeczy pozostawione w depozycie
● młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna;

 
 

Terminy

  • 2019-09-29 10:30

Wspierane przez iCagenda