Dołącz do nas

Jak wstąpić do naszego Stowarzyszenia?

Zarząd serdecznie zaprasza Osoby, które chciałyby nas wesprzeć swoim zaangażowaniem oraz po prostu dobrze się bawić bieganiem jako członkowie Stowarzyszenia „Są Wolniejsi”.

Aby zostać członkiem zwyczajnym lub wspierającym Stowarzyszenia należy

1. Zapoznać się ze Regulaminem Stowarzyszenia

2. Pobrać deklarację członkowską w dziale Pliki, wypełnić ją, własnoręcznie podpisać  zeskanować i przesłać  adres mailowy:
kontakt@sawolniejsi.pl

Na podstawie wypełnionej deklaracji zarząd Stowarzyszenia przyjmie nowego członka i powiadomi go o tym drogą  mailową.

Członkiem Stowarzyszenia zostaje się po uiszczeniu pierwszej składki. Wpłaty należy dokonać niezwłocznie po mailowym powiadomieniu przez Stowarzyszenie o przyjęciu w poczet członków.

Wysokość miesięcznej  składki członkowskiej została ustalona na zebraniu założycielskim i wynosi 5 złotych miesięcznie. Składki należy wpłacać na rachunek bankowy Stowarzyszenia nr 76 1600 1462 1816 8806 7000 0001 do 15 dnia każdego miesiąca.

W szczególnej sytuacji istnieje możliwość umorzenia całości lub części składki. Prośbę o umorzenie wraz z umotywowaniem należy wysłać na adres:  kontakt@sawolniejsi.pl

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem:

członkowie mają prawo:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia oraz posiadają głos stanowiący,
 2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 4. zgłaszania postulatów i wniosków, co do działalności Stowarzyszenia,
 5. być jednocześnie członkiem innego Stowarzyszenia i reprezentować je w zawodach, jeśli statut lub regulamin reprezentowanego stowarzyszenia na to pozwala,
 6. do obecności na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz innych internetowych nośnikach Stowarzyszenia,
 7. nosić stroje sportowe z logo stowarzyszenia

członkowie  mają obowiązek:

 1. aktywnie uczestniczyć w działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie realizując jego cele,
 2. przestrzegać postanowień regulaminu i decyzji władz Stowarzyszenia,
 3. godnie reprezentować i dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
 4. regularnie opłacać składkę członkowską ustaloną przez Zebranie Członków.