Statut

Regulamin Stowarzyszenia zwykłego „Są Wolniejsi!”

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie „Są Wolniejsi” w dalszych postanowieniach regulaminu zwane Stowarzyszeniem.

§2

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Olsztyn.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Olsztyna i powiatu olsztyńskiego.
3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
4. Stowarzyszenie reprezentuje na zewnątrz Zarząd Stowarzyszenia wybierany przez Zebranie Członków.
5. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§3

1. Stowarzyszenie jest nowopowstałą organizacją skupiającą aktywnych biegaczy i sympatyków biegania.
2. Zakresem działania Stowarzyszenia jest promowanie i upowszechnianie biegania oraz propagowanie tej formy rekreacji wśród mieszkańców Olsztyna i powiatu olsztyńskiego.
3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego regulaminu.

§4

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Stowarzyszenie jest organizacją o celach niezarobkowych.
3. Wysokość składki członkowskiej jest taka sama dla wszystkich członków.
4. Dochody przeznaczane są na realizację zadań statutowych.
5. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

§5

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest:
1. Promocja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
2. Organizacja imprez biegowych, w tym biegów ulicznych i przełajowych oraz cyklicznych spotkań biegowych o charakterze sportowo-rekreacyjnym.
3. Uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych na obszarze całego kraju, a także poza jego granicami.
4. Promocja aktywnego i zdrowego stylu życia.
5. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Stowarzyszenia.
6. Przeciwdziałanie patologiom społecznym w rodzinie i szkole, tj. chuligaństwu, alkoholizmowi, narkomanii, poprzez promowanie prozdrowotnej postawy.
7. Inspirowanie różnych środowisk do tworzenia warunków dla zapewnienia prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży
8. Promocja aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych.
9. Promocja miasta Olsztyna i powiatu olsztyńskiego.
10. Utrzymywanie więzi koleżeńskiej wśród członków.

§6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1. Organizowanie wspólnych treningów i spotkań biegowych.
2. Organizowanie oraz wspieranie organizacji imprez biegowych na terenie Olsztyna i powiatu olsztyńskiego.
3. Prowadzenie działań integrujących środowisko biegaczy.
4. Podejmowanie inicjatyw budowy ścieżek biegowych.
5. Promowanie miasta Olsztyna i powiatu olsztyńskiego, poprzez uczestnictwo w licznych imprezach biegowych na terenie kraju i poza jego granicami.
6. Promowanie akcji „Bieg na 6 łap”.
7. Organizowanie wyjazdów dla członków Stowarzyszenia na imprezy sportowo-rekreacyjne na terenie kraju i za granicą, połączonych z reprezentacją członków klubu na zawodach.
8. Wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami stowarzyszenia.
9. Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem sportu i społeczeństwa obywatelskiego,
10. Współpracę z innymi instytucjami o podobnych celach.
11. Prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia.
12. Działania marketingowo – promocyjne.

Rozdział III.

Członkowie Stowarzyszenia – prawa i obowiązki

§7

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych, będące obywatelami polskimi lub cudzoziemcami.
2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu 14 dni od daty złożenia deklaracji.

§8

1. Członkowie mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia oraz posiadają głos stanowiący,
b) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania postulatów i wniosków, co do działalności Stowarzyszenia,
e) być jednocześnie członkiem innego Stowarzyszenia i reprezentować je
w zawodach, jeśli statut lub regulamin reprezentowanego stowarzyszenia na to pozwala,
f) do obecności na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz innych internetowych nośnikach Stowarzyszenia,
g) nosić stroje sportowe z logo stowarzyszenia
2. Członkowie mają obowiązek:
a) aktywnie uczestniczyć w działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie realizując jego cele,
b) przestrzegać postanowień regulaminu i decyzji władz Stowarzyszenia,
c) godnie reprezentować i dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
d) regularnie opłacać składkę członkowską ustaloną przez Zebranie Członków.
e) brać udział w cyklicznych treningach otwartych, organizowanych
przez Stowarzyszenie
f) startować w barwach (strojach) Stowarzyszenia podczas zawodów biegowych jeśli
nie korzystają z prawa reprezentowania innego Stowarzyszenia (klubu sportowego)

§9

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały podjętej na Walnym Zebraniu Członków nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia deklaracji.
3. Członkowie wspierający mają prawa i obowiązki członków zwyczajnych zawyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego. Szczególnym ich
obowiązkiem jest rzetelne wywiązywanie się z zadeklarowanych świadczeń.

§ 10

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
2. Członkowie honorowi i wspierający zwolnieni są z płacenia składek członkowskich. W wyjątkowych okolicznościach, ustalonych przez Zarząd
Stowarzyszenia, istnieje możliwość zwolnienia z opłacenia składki innych członków Stowarzyszenia.

§ 11

1. Członkom oraz działaczom i wolontariuszom Stowarzyszenia za wzorowe
wykonywanie zadań i obowiązków mogą być przyznane następujące
wyróżnienia i nagrody:
– pochwały ustne i pisemne,
– dyplomy,
– nagrody rzeczowe.

§ 12

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia,
b) wykluczenia przez Zarząd z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający sześć miesięcy,
c) wykluczenia przez Zarząd z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
d) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
e) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
f) rozwiązania Stowarzyszenia.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział IV.

Władze Stowarzyszenia

§ 13

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków, zwane dalej „Walnym Zebraniem”.
b) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”.

§ 14

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania
Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej.
2. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Zebrania.
3. Zebranie Członków zwołuje Zarząd lub co najmniej 50 % członków Stowarzyszenia.
4. Zarząd może zostać odwołany przez Walne Zebranie, jeśli działa na szkodę Stowarzyszenia bądź rażąco narusza jego interesy, większością zwykłą głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków.
5. Wybór nowego składu Zarządu wymaga poparcia co najmniej 2/3 obecnych podczas obrad Walnego Zebrania. Punkt ten nie dotyczy pierwszej kadencji pierwszego Zarządu

§ 15

1. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.

Rozdział V.

Walne Zebranie Członków

§ 16

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu biorą udział Członkowie Stowarzyszenia, zastrzeżeniem § 9 ust. 3.
3. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania.
4. Do kompetencji Walnego Zebrania należą:
a) określanie głównych kierunków i form działań Stowarzyszenia,
b) wybór Zarządu,
c) podejmowanie uchwał,
d) rozpatrywanie odwołań od decyzji podejmowanych przez Zarząd,
e) rozwiązanie Stowarzyszenia,
f) ocena działalności Zarządu,
g) dokonywanie zmian w Regulaminie,
h) ustanawianie wysokości składek członkowskich.
5. Walne Zebranie może być zwołane w trybach:
a) zwyczajnym
b) nadzwyczajnym.

§ 17

1. Walne Zebranie w trybie zwyczajnym odbywa się raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze.
2. Walne Zebranie w trybie zwyczajnym zwołuje Zarząd.

§ 18

1. Walne Zebranie w trybie nadzwyczajnym odbywa się w dowolnym momencie
2. Walne Zebranie w trybie nadzwyczajnym zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek, zwany dalej „Wnioskiem o zwołanie Zebrania Walnego w trybie nadzwyczajnym”.
3. Wniosek o zwołanie Walnego Zebrania w trybie nadzwyczajnym musi być poparty przez co najmniej 2 / 3 Członków Stowarzyszenia.

§ 19

1. Termin i miejsce obrad Walnego Zebrania, niezależnie od jego trybu, podawane są Członkom Stowarzyszenia na minimum czternaście dni przed terminem obrad Walnego Zebrania, poprzez jeden z wybranych kanałów informacji:
a) stronę internetową Stowarzyszenia;
b) mailowo;
c) telefonicznie za pomocą informacji głosowej lub SMS;
d) komunikatory internetowe;
e) umieszczenie informacji na portalu społecznościom Facebook
w grupie „Są Wolniejsi”
2. W zawiadomieniu podawany jest również termin ewentualnego Zebrania w II terminie. Zebranie w II terminie może się odbyć pół godziny po
zakończeniu Zebrania w I terminie.
3. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych członków. W przypadku braku obecności wymaganej liczby Członków Stowarzyszenia, Walne Zebranie może się odbyć II terminie. Uchwały podejmowane w II terminie zapadają zwykłą większością głosów bez względu na ilość uprawnionych do głosowania.
4. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.

§ 20

1. Pisemne wnioski o przyjęcie propozycji uchwał mogą zostać zgłoszone przez
a) Zarząd,
b) Członków Stowarzyszenia.
2. Wniosek składany w sposób wymieniony w ust. 1 lit.b) niniejszego paragrafu wymaga poparcia co najmniej 2/3 Członków Stowarzyszenia.

Rozdział VI.

Zarząd

§ 21

1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie pomiędzy posiedzeniami Walnego Zebrania, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi
odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.
2. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym Stowarzyszenia.
3. Prawo inicjowania prac i uchwał Zarządu przysługuje jego Członkom, zwanym dalej Członkami zarządu.
4. Zarząd zbiera się na posiedzeniach, co najmniej dwa razy w roku.
5. Zarząd odpowiada za wykonanie Uchwał i wytycznych Walnego Zebrania.
6. Kompetencje Zarządu obejmują:
a) Kierowanie działalnością Stowarzyszenia w okresie między posiedzeniami Walnego Zebrania,
b) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
c) Rozpatrywanie wniosków o nadanie członkostwa zwyczajnego,
d) Decydowanie o utracie członkostwa w wyniku okoliczności wymienionych w ust. 1 §12 Rozdziału III Regulaminu,
e) rozporządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
f) sporządzanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia, publikacja sprawozdania finansowego na stronie internetowej
Stowarzyszenia,
g) upoważnianie wybranych członków do reprezentowania stowarzyszenia w mediach i w relacjach z innymi podmiotami,
h) wybór rzecznika prasowego oraz przyznawanie innych funkcji Członkom Stowarzyszenia,
i) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i innych aktów normatywnych,
j) zwoływanie Zgromadzeń,
k) składanie sprawozdań z działalności Zarządu podczas Zebrań,
l) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie Członkostwa honorowego,
m) ustalenie wzoru deklaracji członkowskich,
n) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
o) zwalnianie, w szczególnej sytuacji losowej, materialnej, członków Stowarzyszenia z obowiązku opłacania składek,
p) rozpatrywania pisemnych wniosków Członków,
q) Wyboru prezesa stowarzyszenia,
8. Zarząd nie może podejmować decyzji:
a) nabycia oraz zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
b) ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego,
c) zawarcia umowy kredytu albo pożyczki,
d) przejęcia, uznania, zwolnienia z, przystąpienia do lub umorzenia długu,
e) zawarcia umowy poręczenia lub zawarcia innej podobnej umowy,
f) rozwiązania Stowarzyszenia,
g) podjęcia zobowiązań finansowych, przekraczających 10 000 zł,
h) zmieniających Regulamin,
i) podważających uchwały i decyzje Walnych Zebrań.

§ 22

1. Zarząd składa się od 3 do 5 osób, będących Członkami Stowarzyszenia
2. Ilość kadencji Zarządu jest nieograniczona.
3. O powołaniu i odwołaniu Zarządu decyduje Walne Zebranie.
4. Kadencja zarządu kończy się z chwilą podjęcia decyzji o przedłużeniu lub z chwilą wyboru nowego Zarządu.
5. W skład pierwszej kadencji pierwszego Zarządu wchodzą 3 osoby wybrane zwykłą większością głosów spośród Członków Stowarzyszenia, będących kandydatami do zarządu.
6. Zarząd wybiera Prezesa Zarządu, Wiceprezesa i Sekretarza spośród Członków Zarządu zwykłą większością głosów.

§ 23

1. Członkiem Zarządu Stowarzyszenia może zostać osoba,
a) regularnie opłacająca składki członkowskie
b) regularnie uczestnicząca w obradach Walnego Zebrania.

§ 24

1. Mandat Członka Zarządu wygasa w razie złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Zarządu, utraty członkostwa oraz w przypadku
odwołania przez Walne Zgromadzenie.
2. W razie wygaśnięcia mandatu w trakcie kadencji z jakichkolwiek przyczyn, uzupełnienie składu Zarządu, może nastąpić w drodze kooptacji.  Kooptacja następuje na podstawie uchwały Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się na wniosek co najmniej dwóch Członków Zarządu.
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów składu Zarządu.

Rozdział V.

Majątek i gospodarka finansowa

§ 25

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a) składki członkowskie,
– Składki członkowskie należy wpłacić do 15 dnia każdego miesiąca. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Walne Zebranie, w ciągu 2 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia.
b) darowizny, dotacje, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Do reprezentacji w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest każdy z Członków Zarządu działający samodzielnie, natomiast do zaciągania zobowiązań majątkowych, w tym zawierania umów, udzielania pełnomocnictw, uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes i Sekretarz. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia
podejmuje Walne Zebranie.

Rozdział V.

Postanowienia końcowe

§ 26

1. Uchwały w sprawie zmiany regulaminu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.